Market Research

Projektin haaste ja ratkaisu

Projektin haaste ja ratkaisu

Täysimittainen referenssi löytyy sivun alareunasta.

Haaste

Yksi Talenomin strategian pääpainopisteistä on tehokas kansainvälinen laajentuminen
yrityskauppojen muodossa. Vaikka kansainvälistyminen ei ole uusia asia Talenomille,
kukin prospektiivinen laajentumiskohdemaa tarjoaa yksilölliset mahdollisuudet ja
haasteet, jotka on ennen laajentumispäätöstä selvitettävä kokonaisvaltaisilla
markkinatutkimuksilla. Toimialasta ja kansainvälistymisen yleisistä pulmakohdista
johtuen selvitysprosessi ei ole suoraviivaista taikka nopeaa, jolloin kattava taustatyö
on edellytys onnistuneeseen laajentumispäätökseen.

Täysimittainen referenssi löytyy sivun alareunasta.

Haaste

Yksi Talenomin strategian pääpainopisteistä on tehokas kansainvälinen laajentuminen
yrityskauppojen muodossa.

Vaikka kansainvälistyminen ei ole uusia asia Talenomille,
kukin prospektiivinen laajentumiskohdemaa tarjoaa yksilölliset mahdollisuudet ja
haasteet, jotka on ennen laajentumispäätöstä selvitettävä kokonaisvaltaisilla
markkinatutkimuksilla.

Toimialasta ja kansainvälistymisen yleisistä pulmakohdista
johtuen selvitysprosessi ei ole suoraviivaista taikka nopeaa, jolloin kattava taustatyö
on edellytys onnistuneeseen laajentumispäätökseen.

Projektin toteutus

Projektin toteutus

Toteutus

Projektin aikana Lenzin monitieteellinen tiimi laati kuusi markkinaraporttia, joista neljä toteutettiin kvantitatiivisen sekä kvalitatiivisen dataan perustuen, ja kaksi kvantitatiivisen dataan perustuen.

Markkinaraportit suoritettiin kattavalla itsenäisellä
tiedonhaulla kyseisistä markkinoista ja haastattelemalla tilitoimistomarkkinoiden sidosryhmiä. Projektin toteutuksen aikana tiimi analysoi ja vertaili aktiivisesti saatuja tuloksia, käytettyjä menetelmiä ja Talenomin tarpeita, jolloin lopputulokseksi saatiin aikaa kestäviä markkinatutkimuskokonaisuuksia, jotka palvelevat aidosti Talenomin laajentumispyrkimyksiä jo nopeallakin aikataululla.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Talenomin projektin aikana tekemä laajentumispäätös Espanjaan, jota yksi markkinaraporteista käsitteli.

Toteutus

Projektin aikana Lenzin monitieteellinen tiimi laati kuusi markkinaraporttia, joista neljä toteutettiin kvantitatiivisen sekä kvalitatiivisen dataan perustuen, ja kaksi kvantitatiivisen dataan perustuen.

Markkinaraportit suoritettiin kattavalla itsenäisellä
tiedonhaulla kyseisistä markkinoista ja haastattelemalla tilitoimistomarkkinoiden sidosryhmiä. Projektin toteutuksen aikana tiimi analysoi ja vertaili aktiivisesti saatuja tuloksia, käytettyjä menetelmiä ja Talenomin tarpeita, jolloin lopputulokseksi saatiin aikaa kestäviä markkinatutkimuskokonaisuuksia, jotka palvelevat aidosti Talenomin laajentumispyrkimyksiä jo nopeallakin aikataululla.

Tästä hyvänä esimerkkinä on Talenomin projektin aikana tekemä laajentumispäätös Espanjaan, jota yksi markkinaraporteista käsitteli.

Projekti tukemaan Talenomin strategian mukaista kasvua

Talenom on tilitoimistopalveluja tarjoava pörssiyhtiö, jonka strategian eräs pääpainopisteistä on kasvaa niin orgaanisesti kuin yrityskauppojenkin muodossa. Viime aikoina Talenom on laajentanut liiketoimintaansa yrityskauppojen myötä myös Suomen rajojen ulkopuolella, pääasiassa Ruotsissa. Talenom on tunnistanut selkeänä mahdollisuutena myös Suomen ja Ruotsin ulkopuoliset tilitoimistomarkkinat, jonne Talenomin laajentumisvalmiudet ovat parantuneet selkeästi Suomesta ja Ruotsista saatujen kokemuksien sekä saavutetun liiketoiminnan kasvun kautta. 

Kukin maa tarjoaa yksilölliset mahdollisuudet ja haasteet laajentumiselle, mistä johtuen kunkin maan markkinoita tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti. Markkinatutkimus on olennainen osa lopullista laajentumispäätöstä, mutta avainkysymysten selvittäminen ei ole suoraviivainen tai nopea prosessi. Ylikansallisen yrityslaajentumisen moniuloitteisuutta kuvaa myös se, että onnistunut laajentuminen yhteen maahan ei ole vielä tae siitä, että laajentuminen toiseen maahan onnistuisi samaa strategiaa toteuttaen. 

Vastatakseen paremmin esitettyihin haasteisiin Talenom teetti kesällä 2021 yhden Lenzin projekteista. Projekti suunniteltiin yhdessä Talenomin kanssa ja projektin pääpainoksi muodostui markkinatutkimusten suunnittelu ja toteuttaminen Talenomin laajentumisen kannalta potentiaalisista maista.

Tiimivalinnasta projektin toteutukseen ja ratkaisuihin

Talenomin projektiin tiimi rekrytoitiin vastaavalla tavalla kuin muihinkin Lenzin projekteihin: yksilöllisesti nimenomaan kyseiseen projektiin, monitieteellisiä opiskelutaustoja painottaen ja heterogeenisesti tiimiläisten persoonallisuuksien perusteella. Tiimiläisten projektiroolit oli sovittu yhdessä Talenomin kanssa vastaten projektin ja Talenomin tarpeita. Projektiin valittiin lopulta viisi eri projektiroolia, joihin tiimiläiset rekryttiin. Nämä roolit olivat sales and customer service, marketing, user experience and service design, finance and accounting ja data science. Tiimiläisiä ohjasi kokeneempi Lenzin projektipäällikkö, minkä lisäksi tiimi oli viikoittain yhteydessä Talenomin yhteyshenkilöön raportoiden projektin kulusta ja suunnitellen tulevaa.

Tiimi työskenteli koko kesän ajan saumattomasti yhteen riippumatta etätyöskentelyn tuomista haasteista.

“Tiimityö oli omasta mielestäni projektin onnistunein osa-alue: en keksi mitään kritisoitavaa tiimin kokonaistyöskentelystä ja toimintatavoista.” Tiimiläisen palaute anonyymista tiimikokemustutkimuksesta.

Vaikka toimiala oli useimmille tiimiläisille vieras ja opittavaa niin Talenomista kuin koko tilitoimistoliiketoiminnastakin oli verrattaen runsaasti, ryhtyi tiimi ennakkoluulottomasti tekemään kvantitatiivista ja kvalitatiivista markkinatutkimusta Talenomin markkinatutkimusmallin mukaisesti oppien koko ajan samalla. Kvantitatiivisessa markkinatutkimuksessa korostui itsenäinen tiedonhaku, kun taas kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa tietoa kerättiin ottamalla yhteyttä suoraan kohdemaiden tilitoimistoliiketoiminnan kannalta olennaisiin sidosryhmiin. Kerättyjen tietojen pohjalta tiimi laati jokaisesta maasta laadukkaat ja yksityiskohtaiset markkinatutkimusraportit, jotka luovutettiin Talenomin johtoryhmän käyttöön. Yhteensä projektin aikana kvantitatiivinen markkinatutkimus tehtiin kuudesta maasta ja kvalitatiivinen markkinatutkimus neljästä maasta. Tiimin tekemä työ pääsi jo kesän aikana käytäntöön, kun tehty markkinatutkimus oli osaltaan mukana päätöksentekoprosessissa, joka johti yritysostoon Espanjasta. Markkinatutkimustyön lisäksi tiimi pääsi työskentelemään eräiden Talenomin johtoryhmän jäsenten kanssa kahdessa livepäivässä, joissa tiimi työskenteli soveltavien kysymysten parissa arvioiden oppimansa perusteella muun muassa laajentumisstrategiaa käytännön tasolla. 

Läpi koko projektin tiimi pyrki analysoimaan kriittisesti löytämiään tuloksia, aktiivisesti ymmärtämään halutun datan tarvetta laajemmassa Talenomin laajentumisviitekehyksessä ja oppimaan sekä kehittymään projektityön kaikilla osa-alueilla. Tiimin aloitteesta projektin lopussa tehtiin markkinatutkimus ilman aiemmin käytössä ollutta Talenomin markkinatutkimusmallia hyödyntäen entistä paremmin tiimin heterogeenistä kokoonpanoa. Markkinatutkimus suunniteltiin ja toteutettiin täysin tiimiläisten soveltaessa omaa opiskelutaustaansa markkinatutkimuksen kannalta olennaisten kysymysten selvittämiseen. Lopputuloksena ei pelkästään ollut erilainen tapa tehdä markkinatutkimusta, mutta lisäksi löydetyt tulokset nostivat tutkitun maan ennakoitua merkityksellisempään asemaan.

Jokaisen tehdyn markkinatutkimuksen jälkeen tehdyistä tutkimuksista pyydettiin palautetta ja asiakas oli muutoinkin aktiivisesti läsnä koko projektin ajan. Saadun palautteen sekä kertyneen kokemuksen pohjalta markkinatutkimusprosessi tehostui ja kehittyi läpi projektin. Asiakas kiitti erityisesti tiimiläisten sitoutumista projektiin, työn laatua ja halua oppimiseen sekä kehittymiseen.

Projekti tukemaan Talenomin strategian mukaista kasvua

Talenom on tilitoimistopalveluja tarjoava pörssiyhtiö, jonka strategian eräs pääpainopisteistä on kasvaa niin orgaanisesti kuin yrityskauppojenkin muodossa. Viime aikoina Talenom on laajentanut liiketoimintaansa yrityskauppojen myötä myös Suomen rajojen ulkopuolella, pääasiassa Ruotsissa. Talenom on tunnistanut selkeänä mahdollisuutena myös Suomen ja Ruotsin ulkopuoliset tilitoimistomarkkinat, jonne Talenomin laajentumisvalmiudet ovat parantuneet selkeästi Suomesta ja Ruotsista saatujen kokemuksien sekä saavutetun liiketoiminnan kasvun kautta. 

Kukin maa tarjoaa yksilölliset mahdollisuudet ja haasteet laajentumiselle, mistä johtuen kunkin maan markkinoita tulee aina tarkastella tapauskohtaisesti. Markkinatutkimus on olennainen osa lopullista laajentumispäätöstä, mutta avainkysymysten selvittäminen ei ole suoraviivainen tai nopea prosessi. Ylikansallisen yrityslaajentumisen moniuloitteisuutta kuvaa myös se, että onnistunut laajentuminen yhteen maahan ei ole vielä tae siitä, että laajentuminen toiseen maahan onnistuisi samaa strategiaa toteuttaen. 

Vastatakseen paremmin esitettyihin haasteisiin Talenom teetti kesällä 2021 yhden Lenzin projekteista. Projekti suunniteltiin yhdessä Talenomin kanssa ja projektin pääpainoksi muodostui markkinatutkimusten suunnittelu ja toteuttaminen Talenomin laajentumisen kannalta potentiaalisista maista.

Tiimivalinnasta projektin toteutukseen ja ratkaisuihin

Talenomin projektiin tiimi rekrytoitiin vastaavalla tavalla kuin muihinkin Lenzin projekteihin: yksilöllisesti nimenomaan kyseiseen projektiin, monitieteellisiä opiskelutaustoja painottaen ja heterogeenisesti tiimiläisten persoonallisuuksien perusteella. Tiimiläisten projektiroolit oli sovittu yhdessä Talenomin kanssa vastaten projektin ja Talenomin tarpeita. Projektiin valittiin lopulta viisi eri projektiroolia, joihin tiimiläiset rekryttiin. Nämä roolit olivat sales and customer service, marketing, user experience and service design, finance and accounting ja data science. Tiimiläisiä ohjasi kokeneempi Lenzin projektipäällikkö, minkä lisäksi tiimi oli viikoittain yhteydessä Talenomin yhteyshenkilöön raportoiden projektin kulusta ja suunnitellen tulevaa.

Tiimi työskenteli koko kesän ajan saumattomasti yhteen riippumatta etätyöskentelyn tuomista haasteista.

“Tiimityö oli omasta mielestäni projektin onnistunein osa-alue: en keksi mitään kritisoitavaa tiimin kokonaistyöskentelystä ja toimintatavoista.” Tiimiläisen palaute anonyymista tiimikokemustutkimuksesta.

Vaikka toimiala oli useimmille tiimiläisille vieras ja opittavaa niin Talenomista kuin koko tilitoimistoliiketoiminnastakin oli verrattaen runsaasti, ryhtyi tiimi ennakkoluulottomasti tekemään kvantitatiivista ja kvalitatiivista markkinatutkimusta Talenomin markkinatutkimusmallin mukaisesti oppien koko ajan samalla. Kvantitatiivisessa markkinatutkimuksessa korostui itsenäinen tiedonhaku, kun taas kvalitatiivisessa markkinatutkimuksessa tietoa kerättiin ottamalla yhteyttä suoraan kohdemaiden tilitoimistoliiketoiminnan kannalta olennaisiin sidosryhmiin. Kerättyjen tietojen pohjalta tiimi laati jokaisesta maasta laadukkaat ja yksityiskohtaiset markkinatutkimusraportit, jotka luovutettiin Talenomin johtoryhmän käyttöön. Yhteensä projektin aikana kvantitatiivinen markkinatutkimus tehtiin kuudesta maasta ja kvalitatiivinen markkinatutkimus neljästä maasta. Tiimin tekemä työ pääsi jo kesän aikana käytäntöön, kun tehty markkinatutkimus oli osaltaan mukana päätöksentekoprosessissa, joka johti yritysostoon Espanjasta. Markkinatutkimustyön lisäksi tiimi pääsi työskentelemään eräiden Talenomin johtoryhmän jäsenten kanssa kahdessa livepäivässä, joissa tiimi työskenteli soveltavien kysymysten parissa arvioiden oppimansa perusteella muun muassa laajentumisstrategiaa käytännön tasolla. 

Läpi koko projektin tiimi pyrki analysoimaan kriittisesti löytämiään tuloksia, aktiivisesti ymmärtämään halutun datan tarvetta laajemmassa Talenomin laajentumisviitekehyksessä ja oppimaan sekä kehittymään projektityön kaikilla osa-alueilla. Tiimin aloitteesta projektin lopussa tehtiin markkinatutkimus ilman aiemmin käytössä ollutta Talenomin markkinatutkimusmallia hyödyntäen entistä paremmin tiimin heterogeenistä kokoonpanoa. Markkinatutkimus suunniteltiin ja toteutettiin täysin tiimiläisten soveltaessa omaa opiskelutaustaansa markkinatutkimuksen kannalta olennaisten kysymysten selvittämiseen. Lopputuloksena ei pelkästään ollut erilainen tapa tehdä markkinatutkimusta, mutta lisäksi löydetyt tulokset nostivat tutkitun maan ennakoitua merkityksellisempään asemaan.

Jokaisen tehdyn markkinatutkimuksen jälkeen tehdyistä tutkimuksista pyydettiin palautetta ja asiakas oli muutoinkin aktiivisesti läsnä koko projektin ajan. Saadun palautteen sekä kertyneen kokemuksen pohjalta markkinatutkimusprosessi tehostui ja kehittyi läpi projektin. Asiakas kiitti erityisesti tiimiläisten sitoutumista projektiin, työn laatua ja halua oppimiseen sekä kehittymiseen.