Kesä 2020 projektit

Lenz toteuttaa tulevana kesänä projekteja suomalaisissa yrityksissä, jotka näkevät kanssamme potentiaalia nuorissa ja heidän kyvyssään ajatella rohkeasti ja originaalisti parempaa tulevaisuutta. Kaikki Lenzin projektit: 1) ovat kehitystyötä, 2) liittyvät välittömästi yrityksen liiketoimintaan ja 3) edellyttävät rohkeaa haastamista ja ratkaisukeskeistä mindsettia.

Koulutuksesta töihin

Tässä Lenz-projektissa kehitetään globaalille, Turussa toimivalle yhtiölle uusi koulutus- ja perehdytysjärjestelmä. Lenz maksaa majoituksen sekä matkakulut projektitiimille.

Lenzin kesätyöprojektin tarkoituksena on:

 • tehostaa uusien työntekijöiden kouluttautumista ja perehtymistä yrityksen ydinliiketoiminnan kannalta keskeisissä osa-alueissa sekä tehdä perehdytysjaksosta työntekijöille mielekäs ja mieleenpainuva kokemus
 • modernisoida menetelmät, joilla uusia ja olemassaolevia työntekijöitä perehdytetään ja koulutetaan
 • tehdä opittavan tiedon sisäistämisestä hallittua ja yksinkertaistaa koulutusten koordinointia
 • valjastaa uusien työntekijöiden potentiaali nopeammin yrityksen toimintaan
 • tehdä perehtymisestä ja kouluttautumisesta innostava ja mielekäs kokemus, niin kouluttajille kuin oppijoille

Projektin roolit

Lenz rakentaa innostusta ja potentiaalia tihkuvan projektitiimin, joka pitää sisällään seuraavat viisi roolia:

 • Olet kiinnostunut siitä, miten eri asiat ja laitteet toimivat yksin ja järjestelminä. Olet kenties joskus purkanut kännykän, television, tietokoneen tai muut sähkölaitteen osiin, ihan vain selvittääksesi tai tyydyttääksesi uteliaisuutesi siitä, mitä laite on syönyt sisäänsä.
 • Haluat oppia suunnittelemaan ja rakentamaan yhä monimutkaisempia järjestelmiä, varmistaen, että jokainen sen osanen toimii erillään ja yhdessä. Haluat ymmärtää asioita syvällisesti, joskin olet kiinnostunein siitä, että asiat toimivat käytännössä.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että huolehdit tiimisi yritykselle esittämät tuotokset ovat teknisesti paikkansapitäviä. Pidät myös huolen siitä, että tiimin teknisessä ymmärryksessä ei ole kriittisiä aukkoja ja täydennät niitä tarvittaessa. Kannat vastuuta siitä, että yritys saa projektin päätteeksi käyttöönsä perehdytys- ja koulutusjärjestelmän, jonka teknisimmätkin menetelmät toimivat käytännössä.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Nikola Tesla, Elon Musk, Stephanie Kwolek, Beatrix Shilling, Alexander Graham Bell ja/tai Edith Clarke
 • Olet kiinnostunut luonnontieteistä ja erityisesti kemiasta. Sinua kiehtoo soveltava tutkimus sekä asioiden ymmärtäminen ja selittäminen tutkimuksellisin menetelmin. Omaat kiinnostuksen myös teknologiaa ja tekniikkaa kohtaan. Olet kiinnostunut siitä, miten asiat toimivat teoriatasolla, mutta ennen kaikkea siitä, miten teoreettista ymmärrystä voidaan soveltaa käytäntöön.
 • Haluat oppia tekemään laadukasta tutkimusta ja soveltamaan tutkimuksellista otettasi myös käytännössä. Haluat oppia neuvomaan tiimiäsi ja yritystä tekemään hyviä ja perusteltuja päätöksiä tutkimukselliseen tietoosi ja ymmärrykseesi nojaten. Haluat oppia soveltamaan tutkimusta tuotekehityksessä.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat selvittää ja selittää asioita syvällisellä ja järjestelmällisellä otteella. Pidät huolen siitä, että olette tiiminä huomioineet olennaiset asiat, ennen kuin viette luomanne ratkaisut käytäntöön.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Rosalind Franklin, Marie Curie, Artturi Ilmari Virtanen, Dmitri Mendelejev ja/tai Robert Boyle.
 • Olet kiinnostunut tietokoneista ja erityisesti niiden ohjelmistopuolesta. Sinulle on kiehtovaa luoda digitaalisia ratkaisuja, jotka tuottavat erityisiä käyttäjäkokemuksia. Sinua kiinnostaa siis luoda digitaalisia ratkaisuja ja ympäristöjä, jotka hivelevät silmää, voimaannuttavat käyttäjänsä vaikuttavilla toiminnallisuuksilla ja saavat helppokäyttöisyydessään hymyn käyttäjänsä huulille.
 • Haluat oppia ohjelmoinnista ja käyttöliittymäsuunnittelusta ja tuoda teknologian lähemmäksi ihmistä. Haluat oppia luomaan mukaansa tempaavia digitaalisia oppimisympäristöjä, joissa uuden oppiminen on innostavaa. Haluat keskittyä nimenomaan UX-suunnitteluun, joskin hallitset myös ohjelmoinnin perusteet.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat tulkita oivaltavasti heidän tarpeitaan ja tahtoaan sekä tulkita, miten ne toteutetaan digitaalisesti. He arvostavat kyvykkyyttäsi ja näkemyksellisyyttäsi ohjelmistoista.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Aaron Swartz, Ada Lovelace, Marissa Mayer, Linus Torvalds, Linda Liukas ja/tai Luke Wroblewski
 • Olet kiinnostunut käsittelemään komplekseja asioita, ilmiöitä ja ideoita sekä kuvaamaan niitä mahdollisimman yksinkertaisesti. Olet kiinnostunut viestinnästä ja siitä, miten viestinnällä voi välittää merkityksiä mahdollisimman vaikutuksellisesti.
 • Haluat oppia viestinnästä ja sisällöntuotannosta sekä niiden suunnittelusta. Haluat oppia luomaan laadukasta sisältöä erilaisiin ympäristöihin. Haluat myös oppia jäsentämään suuria tietokokonaisuuksia niin, että ne on helposti ymmärrettävissä.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että kykenet selittämään monimutkaisia asioita ymmärrettävästi. He myös arvostavat taitoasi tuottaa tekstiä sekä kykyäsi keskittyä olennaiseen.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Jordan Peterson, Minna Canth, Christopher Hitchens, Carl Sagan, Tove Jansson ja/tai George Orwell.
 • Olet kiinnostunut ihmisen käyttäytymisestä sekä siitä, miten ihminen oppii ja miten oppimista voidaan optimoida. Olet kiinnostunut erilaisista oppimisen menetelmistä ja digitaalisista oppimisympäristöistä. Sinua kiehtoo myös se, miten erilaiset ihmiset saadaan innostumaan ja motivoitumaan.
 • Haluat oppia luomaan innostavia oppimissisältöjä ja -ympäristöjä. Haluat kehittää ymmärrystäsi ihmisistä. Haluat oppia myös siitä, millä eri tavoin ihmiset tulkitsevat tietoa. Haluat oppia luomaan oppimisympäristöjä, jotka toimivat suurillekin ryhmille.
 • Tiimisi arvostaa sinussa syvää ihmistuntemustasi ja kykyäsi soveltaa sitä työssä. He arvostavat myös pedagogisia kykyjäsi ja erityisesti taitoasi tehdä oppimisesta innostavaa. Tuot projektiin suurta arvoa kyvylläsi nähdä, mikä menetelmä soveltuu parhaiten kuhunkin koulutus- ja perehdytysjärjestelmän osioon.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Jean Piaget, Maaret Kallio, B.F. Skinner, Carl Jung, Carl Rogers ja/tai Anne Sullivan.

Planetary thinking

Planetary thinking -projektissa rakennetaan perustukset metsärahastolle, jossa arvo ei määrity ainoastaan metsän raaka-ainearvon vaan myös sen planetaarisen arvon mukaan. Kestävämpi metsien käyttö tulee vaatimaan planetaarista ajattelua. Projektissa otetaan konkreettinen askel luonnon arvon laajempaa ymmärtämistä kohti.

Projekti toteutetaan suomalaiselle, Helsingissä toimivalle ohjelmistokehitykseen ja palvelumuotoiluun erikoistuneelle yritykselle, jolla on toimintaa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Lenz kokoaa hankkeeseen 3-henkisen projektitiimin, jonka projektipäällikkönä toimii yksi Lenzin perustajista.

“It will take fierce determination to act now, to lay the foundations when we may not know all the details about how to shape the ceiling. In other words, it will take cathedral thinking.”

Greta Thunberg

Kestävämpi tulevaisuus ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttävät ajatusmaailman muutosta. Metsät ovat tehokas ja välitön hiilinielu päästöjen sitomiseen pois ilmakehästä, mutta vallitseva käsitys metsien arvosta rajoittuu pitkälti niiden hyödyntämiseen tuotannon raaka-aineena. Tässä projektissa muutetaan ihmisten käsitystä siitä, mistä metsän arvo  koostuu. Metsillä on hiilinieluina ja luonnon monimuotoisuuden turvapaikkoina kasvava arvo maailmalle.

Lenzin kesätyöprojektin on määrä:

 • luoda pohja läpinäkyvästi vihreälle metsärahastolle
 • kartoittaa ja analysoida olemassaolevia datalähteitä metsien hiilinieluista ja metsäluonnon monimuotoisuudesta
 • kehittää datan pohjalta mittaristo metsän planetaariselle arvolle
 • kasvattaa tietoisuutta planetaarisesta arvokäsityksestä sidosryhmien keskuudessa.

Projektin roolit

Lenz rakentaa innostusta ja potentiaalia tihkuvan projektitiimin, joka pitää sisällään seuraavat viisi roolia:

 • Olet kiinnostunut metsäalasta, metsätieteistä, ympäristötieteistä, ekologiasta tai biologiasta. Sinua kiinnostaa ilmastonmuutoksen ratkaiseminen ja ympäristöystävällinen metsien käyttö. Olet enemmän kotonasi metsäpoluilla kuin keskustan vilinässä. Juttusi metsästä saavat paatuneimmatkin city-eläjät vetämään kumpparit jalkaan ja suuntaamaan lähimpään kansallispuistoon.
 • Haluat oppia metsän arvon mittaamisesta sekä talouden ja luonnon välisestä suhteesta. Sinua kiinnostaa selvittää, miltä suhteemme metsään näyttää ilmastonmuutoksen ja markkinatalouden maailmassa nyt ja tulevaisuudessa.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että sinulta löytyy projektin tarvitsema innostus metsäympäristöistä. Tunnistat hieskoivun rauduskoivusta, ja osaat selittää muille, miten metsä sitoo hiiltä. Saat hankkeen sidosryhmät uskomaan tiimin työn tärkeyteen myös Helsingin betoniviidakon keskellä. Tuot tiimin abstraktin keskustelun takaisin käytäntöön metsän pohjalle. Uskallat unelmoida isosti kestävämmästä tulevaisuudesta. Vastuullasi on huolehtia siitä, että kehitetty planetaarisen arvon mittaristo heijastaa metsän todellisuutta.
 • Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi yhteydenpitoa ja keskustelua sidosryhmien, kuten metsänomistajien kanssa, tutkimustyötä sekä datan etsimistä ja keräämistä niin netissä kuin metsässä. Tarkempi tehtävänkuva rakentuu innostuksesi mukaan yhteistyössä tiimin kanssa!
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat esimerkiksi: Rachel Carson, Aldo Leopold, Greta Thunberg, Jenni Räinä, Henry David Thoreau, Benton MacKaye ja/tai liito-orava.
 • Olet kiinnostunut tilastotieteestä, matematiikasta tai taloustieteestä. Innostut tilastoista ja isoista dataseteistä ja luet numeroiden kieltä sujuvasti. Sinua kiinnostaa arvon ja ilmiöiden matemaattinen mallintaminen. Välität ympäristöstä ja haluat kanavoida matemaattisen innostuksesi ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin.
 • Haluat oppia lisää talouden rakenteista ja datan analysoimisesta. Sinua kiehtoo sellaisten asioiden arvon mittaaminen, joita nykyiset systeemit eivät osaa arvottaa.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat löytää ja käsitellä dataa sekä kertoa sen sisällöstä ja tärkeydestä ymmärrettävästi ihmisille, jotka tietävät siitä sinua vähemmän. Hämmennyksen sijaan näet excel-taulukossa selkeitä polkuja kohti ongelmien ratkaisuja. Hahmotat abstrakteja kokonaisuuksia ja sinulla on ideoita siitä, miten keksimiäsi ratkaisuja voi skaalata pienestä mittakaavasta isompaan.
 • Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi metsän hintaan, hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien tilastojen ja datan etsimistä ja analysointia. Tarkempi tehtävänkuva rakentuu innostuksesi mukaan yhteistyössä tiimin kanssa!
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat esimerkiksi: Sampo Soimakallio, Kate Crawford, Steven Chong ja Stephanie Freund.
 • Olet kiinnostunut digitaalisesta viestinnästä, tarinoiden kertomisesta, kirjoittamisesta ja sosiaalisesta mediasta. Sisällöntuotanto kiinnostaa sinua, ja tiedät, mitkä tarinat ovat parhaita kerrottaviksi. Olet kotonasi netissä ja tykkäät tehdä ja toteuttaa some-suunnitelmia ja päivittää nettisivuja. Ilmastoasiat ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat lähellä sydäntäsi.
 • Haluat oppia lisää vaikuttamisesta, sisällöntuotannosta ja PR-työstä. Olet ehkä joskus rakentanut nettisivut, perustanut blogin tai muokannut kuvia, tai sitten olet innostunut opettelemaan näitä ja muita uusia taitoja.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että pidät huolen siitä, että projektinne näkyy sidosryhmille kiinnostavalla tavalla. Olet ihmisläheinen ja saat suusi auki silloinkin, kun tiimikaverit jäävät sanattomiksi. Keksit innostavia tapoja kertoa siitä ja lisäät maailman sekä sidosryhmien tietoisuutta metsän planetaarisesta arvosta. Kiinnität huomiota yksityiskohtiin ja huomaat niin omat kuin muidenkin kirjoitusvirheet. Sisältösi somessa ovat hyvännäköisiä ja kirjoittamasi jutut herättävät tunteita ja vievät lukijan matkalle sammaleentuoksuiseen smaragdinvihreään kuusimetsään.
 • Työtehtäviisi voi kuulua esimerkiksi nettisivujen tai blogin päivitystä, sosiaalisen median päivittämistä ja presenssin rakentamista, mediatiedotteiden kirjoittamista ja valokuvien ottamista. Tarkempi tehtävänkuva rakentuu innostuksesi mukaan yhteistyössä tiimin kanssa!
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat esimerkiksi: Susani Mahadura, Maria Veitola, Eeva Kolu, Joonas Pesonen ja/tai Ilkka Malmberg.

Matkasta kokemukseksi

Projektin tarkoituksena on kehittää palveluita, joiden avulla julkisen liikenteen matkakokemus olisi parempi. Tällä hetkellä julkisen liikenteen tarkoitus on mahdollistaa liikkuminen paikasta A paikkaan B. Kukaan ei halua muuten vaan liikkua julkisilla (vrt. moottoripyöräily). Haluamme haastaa tämän ja kehittää palveluita, joiden avulla myös julkisella liikenteellä tehty matka voisi olla merkityksellinen.

Projektissa haastetaan nykyinen liikennemuoto ja suunnitellaan miten tietylle asiakasryhmälle (esim. opiskelijat, eläkeläiset, työssäkäyvät) matkakokemuksesta voisi tehdä paremman. Ratkaisua ei ole siis vielä keksitty, vaan projektitiimi pääsee kesän aikana keksimään sen ja testaamaan sitä.

Projektin alussa tullaan ensiksi tutustumaan yksityiskohtaisesti varsinaiseen ongelmaan esimerkiksi tekemällä tutkimus tai haastattelemalla eri kohderyhmän asiakkaita. Alustavan tutkimuksen tarkoituksena on tehdä paras veikkaus mahdollisesta ratkaisusta tai ratkaisuista, jotka parantaisivat valikoidun kohderyhmän matkakokemusta. Viimeinen vaihe on käytännössä pilotoida ja testata ratkaisua. Viestintä on tärkeässä roolissa projektissa, sillä ratkaisu tulee olemaan todennäköisesti jotain todella uutta, minkä läpivienti ja arvon osoittaminen vaatii hyvää viestintää.

Lopullinen ratkaisu voi olla digitaalinen palvelu tai applikaatio ja/tai se voi olla yhdistää eri palveluntarjoajia yhteen, jotka yhdessä mahdollistavat kokonaisvaltaisemman ja paremman matkakokemuksen. Lopullinen suunnitelma projektille tehdään yhdessä yrityksen edustajien kanssa ennen varsinaisen projektin alkua valitun projektitiimin kanssa.

Onnistumiseen tarvitaan monipuolista osaamista sekä näkemystä, minkä takia haluamme rakentaa poikkitieteellisen 5-henkisen tiimin, jota johtamaan tulee Lenzin oma projektipäällikkö. Päätyön projektissa tulee kuitenkin tekemään projektitiimi. Projektipäällikön vastuulla on projektin pysyminen aikataulussa sekä se, että projektissa päästään sille asetettuihin tavoitteisiin.

Projekti toteutetaan suomalaiselle, Helsingissä toimivalle julkisen liikenteen yhtiölle, joka panostaa uusiin digitaalisiin ratkaisuihin. Projektille halutaan innostusta ja potentiaalia tihkuva projektitiimi, joka pitää sisällään seuraavat viisi roolia:

Projektin roolit

Lenz rakentaa innostusta ja potentiaalia tihkuvan projektitiimin, joka pitää sisällään seuraavat viisi roolia:

 • Olet kiinnostunut kiteyttämään monimutkaisia kokonaisuuksia konkreettisiksi sekä ymmärrettäviksi viesteiksi. Olet kiinnostunut viestinnästä ja siitä, miten viestinnällä voi välittää merkityksiä mahdollisimman vaikuttavasti.
 • Haluat oppia viestinnästä ja sisällöntuotannosta sekä niiden suunnittelusta. Haluat oppia luomaan positiivista julkisuutta kekseliäällä viestinnällä.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat kirkastaa ajatukset sekä ideat niin ulkoisen kuin myös sisäisen viestinnän parissa. Osaat keskittyä olennaiseen kaikessa tekemisessä.
 • Työtehtäviisi voi kuulua some-päivityksiä projektin kulusta, viestimateriaalin- ja sisällön tuotantoa, mahdollista PR-yhteyden pitoa ja mediatiedotteiden kirjoittamista.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Ronja Salmi, Henriikka Reinman, Sami Sykkö ja Kirsi Piha.
 • Olet kiinnostunut tunnistamaan johdonalaisuuksia ja yhdistäviä tekijöitä “patterns” erilaisista tietolähteistä. Olet kiinnostunut kaavoista ja kuvaajista ja pyrit löytämään loogisen perustelun, syy-seuraus suhteen, erilaisille tapahtumille.
 • Haluat oppia haastamaan olemassa olevia palvelumalleja ja analysoida erilaisia pullonkauloja. Haluat oppia millaista open source dataa on tarjolla sekä miten sitä voidaan hyödyntää uusien ratkaisumahdollisuuksien kehittämisessä.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat tunnistaa toistuvia kaavoja toiminnassa. Osaat fakta-pohjaisesti haastaa ideoita ja miettiä eri mahdollisuuksia skaalautumiselle. He arvostavat sitä, että osaat tutkia ja vahvistaa datan perusteella eri palvelumallien toiminallisuutta.
 • Työtehtäviisi voi kuulua tiedon keruuta ja yhdistämistä eri data-lähteisiin. Uuden palvelu-idean mallintamista ja skaalaamista.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: DJ Patil, Lillian Pierson, Geoffrey Hinton, Hilary Mason, Daphne Koller ja/tai Andrew Ng.
 • Olet kiinnostunut erityisesti front-end puolen ohjelmistokehityksestä. Kun käytät erilaisia applikaatioita, olet kiinnostunut ymmärtämään miten ne on rakennettu ja miten ne olisi mahdollisesti voitu rakentaa paremmin. Tykkäät ajatella, että miten jotain arkipäivän asiaa voisi helpottaa sopivalla applikaatiolla.
 • Haluat oppia tekemään parempia ja parempia sovelluksia ja käyttöliittymiä. Haluat oppia myös ymmärtämään paremmin loppukäyttäjiä ja heidän tarpeitaan pystyäksesi kehittämään aina merkityksellisempiä ja parempia sovelluksia.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat ymmärtää heidän tarpeitaan ja tarvittaessa rajoittaa heidän ideoitaan toteuttamiskelpoisiksi teknillisestä näkökulmasta. Osaat tarvittaessa myös toteuttaa yhteisen visionne käyttökelpoiseksi sovellukseksi.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Jack Dorsey, Ada Lovelace, Marissa Mayer, Linus Torvalds, Linda Liukas ja/tai Luke Wroblewski.
 • Olet kiinnostunut luomaan mahdollisimman yksinkertaisia ja kauniita ratkaisuja. Haluat kehittää palveluita, joissa olisi mahdollisimman hyvä käyttöliittymä “UI” ja lopullinen käyttäjäkokemus “UX”.
 • Haluat oppia ymmärtämään mahdollisimman hyvin valitun kohderyhmän loppukäyttäjiä. Haluat oppia tunnistamaan merkityksellisimmät käyttötavat “use case” ja rakentaa niiden pohjalta parhaimmat mahdolliset ratkaisut matkakokemuksen kehittämiseksi.
 • Tiimisi arvostaa sinussa sitä, että osaat liittää palvelukokemuksen osaksi liiketoiminnallisia tavoitteita. Osaat tunnistaa kuluttajille kriittisiä palvelun kontaktipisteitä, sekä haastaa nykyisten palveluiden sekä prosessien toimivuutta.
 • Työtehtäviisi voi kuulua kohderyhmä haastatteluita, palvelusuunnittelua ja design-työtä. Lisäksi saatat suunnitella varsinaisen käyttöliittymän ja kuvittaa sen valitsemallasi visualisointi työkalulla.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Lynn Shostack, John Maeda, Tim Brown, Deborah Szebeko, Ezio Manzini, Don Norman ja/tai Steve Krug.
 • Olet kiinnostunut erityisesti ihmisistä. Perinteisen asia-ihmisen sijaan olet varsinainen ihmis-ihminen. Lähtökohtaisesti kaikki mikä liittyy ihmisten tapaan toimia ja ajatellan kiinnostaa sinua. Sinua kiehtoo myös se, miten erilaiset ihmiset saadaan innostumaan ja motivoitumaan.
 • Haluat oppia tunnistamaan mikä ajaa ihmisten päätöksentekoa palvelupolun eri vaiheissa. Haluat kehittää ymmärrystäsi ihmisistä.Haluat myös oppia, miten ymmärrystäsi ihmisistä voisi paremmin hyödyntää osana liiketoimintaa ja palvelukehitystä.
 • Tiimisi arvostaa sinussa syvää ihmistuntemustasi ja kykyäsi soveltaa sitä työssä. He luottavat siihen, että pidät aina huolen että palvelut rakennetaan ihmiset ja heidän tarpeet edellä, koska käyttäjät loppujen lopuksi niitä palveluita käyttävät ja heidän kokemuksiaan me haluamme parantaa.
 • Työtehtäviisi voi kuulua tehdä haastatteluja ja edustaa käyttäjiä ja heidän tarpeitaa yhteisissä keskusteluissa. Mahdollisesti kehittää ja kasvattaa koko tiimin yhteistyötä ja potentiaalia projektin aikana.
 • Todennäköisesti sinua kiehtovia henkilöitä ovat mm.: Jean Piaget, Maaret Kallio, Elina Tanskanen, B.F. Skinner, Carl Jung, Carl Rogers ja/tai Anne Sullivan.